ביטוח

 

ביטוח הינו מתן האחריות על-ידי חברה מסחרית לנזק, רכוש או אדם, במידה וינזק או יפגע בעקבות התרחשות מקרה או אירוע שאינו צפוי.

 

הביטוח ותנאיו מוסדרים בהסכם בין המבוטח למבטח. על-פי ההסכם, על המבטח, חברת הביטוח, לשלם פיצויים למבוטח במקרה של נזק במהלך תקופה המוגדרת ביניהם, תמורת תשלום המוסכם על שני הצדדים.