תקנון ומדיניות פרטיות

הכתוב בתקנון מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

גולש יקר, אנא קרא את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה.

 

מטרתם של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הבאים להוות הסכם בינינו לבינך המסדיר את השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות השימוש של מנהלי האתר במידע, איסופו ושימוש בו.

 

בעצם הגישה שלך לאתר או השימוש בו, אתה מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש והוראות הפרטיות וכי אתה מסכים שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן יחייבו אותך. אם אינך מעוניין שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות האלה יחייבו אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר. בנוסף, אם טרם מלאו לך 18 שנים, אסור לך לספק את פרטיך האישיים לאתר או באמצעותו.

 

 

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

 

הגולש רשאי בכל עת לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת המייל [email protected]

 

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ומייל וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים והשירותים בהם מתעניין הגולש (להלן: “מידע אישי” ו/או “פרטים אישיים“). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגרי המידע של האתר.

 

מילוי טופס באמצעות האתר הנה ללא עלות. מילוי הטופס והשארת פרטים אינו מחייב את הגולש, בשום אופן שהוא ואינו מהווה הסכמה לרכישת ביטוח, מוצרים פיננסיים או שירותים ומוצרים אחרים כלשהם.

 

גולשים שהשתמשו בשירותי האתר מסכימים כי מעת לעת ישלחו אליהם מסרים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים.

 

במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודות הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת האיי.פי שלו, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות גוגל אנאליטיקס.

 

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את הגולש למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הנו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות תנאי שימוש אלו וכל דין. יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר וליהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

 

המידע נאסף לצורך פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, הענקת שירותי דיוור ישיר לשותפיה העסקיים בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת SMS ו/או Facebook ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע”י האתר בעצמו ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים.

 

פרטים אישיים אשר נמסרים ע”י הגולש לצורך העברת המידע לצדדים שלישיים ושותפים עסקיים לצורך קבלת הצעות ו/או פרסומים ו/או פניות בקשר למוצרי ביטוח, מוצרים פיננסיים, לימודים ומוצרים נוספים. האתר יהיה גם רשאי להעביר את המידע מעת לעת לשותפים נוספים בהתאם לשיקוליו.

 

הגולש מתחייב למסור נתונים אמתיים ועדכניים, בהתאם לטופס לקבלת הצעה. הגולש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים, כפי שמילא בטופס הרלוונטי, לצדדים שלישיים. הצדדים השלישיים יהיו רשאים לפנות לגולש על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות לגולש.

 

בטוח (batuch.co.il) הנו אתר המקיים שיתופי פעולה עם חברות שונות בתחום הביטוח, השקעות ותחום נוספים לטובת קידום השירותים והמוצרים שלהם. אין האתר או מי מבעליו אחראי לטיב השירות ו/או המוצרים שרכש הגולש מחברות אלו וכל פניה בנוגע לשירותים והמוצרים הללו תעשה ישירות לחברה עמה הגולש התקשר.

 

בחירת הגולש בשירות ו/או מוצר אחר בהמשך להצעה שקיבל מצדדים שלישים בעקבות טופס שמילא באתר, נעשית על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר ובעלי האתר ו/או מי מטעמם אין אחראים על טיב השירות / המוצר שקיבל הגולש.

 

למען הסר ספק – בטוח הינו אתר שיווקי ואינו סוכנות או חברה לביטוח. כל האחריות על המוצרים מוטלת על חברת הביטוח או הסוכנות אם ובמידה בחרת להתקשר עמה.

 

 

שינויים בתנאי השימוש באתר ובמדיניות הפרטיות

 

אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר.

 

 

עוגיות

 

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצורכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב”עוגיות".

 

 

סודיות

 

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במדיניות שלנו בנושא פרטיות, כל תקשורת או חומר שתעביר אלינו, או תפרסם באתר, בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה, הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש במידע או חומרים אלה, לכל מטרה, לרבות העתקתו, גילויו, העברתו, פרסומו, שידורו ופרסום נוסף שלו. זאת ועוד, האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע או חומר שתשלח לאתר מכל סיבה.

 

 

קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני של האתר והשירותים הניתנים באמצעותו, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, תוכן האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הנם רכושה וקניינה הבלעדיים של אתר ובעליו.. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר, שרתי החברה המפעילה את האתר ובסיסי הנתונים שלה (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו”ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, שרתי החברה המפעילה את האתר ובסיסי הנתונים שלה, באופן מסחרי ו/או פרטי.

 

 

העדר אחריות ושיפוי

 

השימוש באתר זה הנו על אחריות הגולש בלבד. האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ללא מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לטיבם, תוכנם, ו/או התאמתם לשימוש כלשהו. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של האתר והתוכן המצוי בו יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. הגולש מודע לכך כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עת הדעת ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותיך ודרישותיך, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות או רכיבים מזיקים אחרים. כמו כן, אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית. בהתאם לאמור האתר מפעילתו ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו.

 

הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך או חדירה בלתי מורשת לאתר.

 

 

אבטחת מידע

 

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הנך כגולש האתר מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

close

תקנון לורם

בדיקה בדיקה

popimg

אנחנו כאן בשבילך

    קראתי ואישרתי את פרטי התקנון

    popimg